Túl az Üveghegyen

Digitális Témahét - Túl az Üveghegyen

BESZÁMOLÓ

Intézményünk sajátos nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott, azaz enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelésével és oktatásával foglalkozik.

Mai világunkban való boldogulásukhoz kiemelt fontosságúnak tartjuk a tanulók digitális felkészültségét, ezt folyamatosan szem előtt tartva végezzük munkánkat. Az interaktív feladatok, játékok motivációs hatása jelentősen könnyíti napi munkánkat.

A Digitális Témahét számtalan lehetőséget, sok hasznos segítséget, új technikák alkalmazásának lehetőségét nyújtotta számunkra.

Tantárgyak köre:

Magyar nyelv és irodalom, informatika, vizuális kultúra, matematika, testnevelés, napközi, életvitel és technika, ének-zene, környezetismeret, kommunikáció, olvasás-írás elemei

Évfolyamok

1 - 4. évfolyam tanulásban akadályozott és 1 - 2. csoport értelmileg akadályozott tanuló

36 fő tanuló, 9 fő pedagógus, 2 fő gyógypedagógiai asszisztens

Időtartam

5 nap, kb. 20 tanóra évfolyamonként

Tárgyi felszereltség

Intézményünk IKT eszközökkel jól felszereltnek mondható.

Az alsó tagozat 3 osztályában interaktív tábla, egy osztályában interaktív asztal van, melyeket napi szinten rendszeresen használunk. Innovatív munkaközösségünk digitális tananyagfejlesztésben aktívan részt vesz. Mindannyian elismerjük és kihasználjuk a digitális technikák használatában rejlő motiváló lehetőségeket.


A projekt során a gyerekek "Az égig érő paszuly" című mesét dolgozták fel osztályonként. Megismerkedtek a mesék legfontosabb jellemzőivel, szövegértelmezési, olvasásstratégiai feladatokat végeztek; felismerték a cselekmény legfontosabb elemeit, a szereplőket és helyszíneket, meghatározták a történetben rejlő problémát és az arra adott megoldást. Dramatikus játékok során megjelenítették a szereplőket. Matematika és testnevelés órákon a meséhez kötődő eszköz használatával dolgoztak, életvitel órán gyurmafigurákkal is megjelenítették a történetet. Környezetismeret órán a témához igazodva ültettek és megfigyeltek, fotóztak növényeket, digitális recept-kisfilmet készítettek, főztek. Illusztrációt és plakátokat, valamint digitális bemutatót készítettek a projektzárás alkalmára. A tevékenység megvalósításában igénybe vették az IKT nyújtotta lehetőségeket: számítógépen vagy interaktív táblán, tabletten, laptopon, okos telefonon oldottak meg feladatokat a tanulók, fényképeket, videókat, hangfelvételeket készítettek, és azokat felhasználták a történet elmeséléséhez könnyen kezelhető programok segítségével.

Az alábbi készségek fejlesztése történt a projekt tevékenységeinek elvégzése alatt:

Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban, együttműködő-készség különböző csapatokkal, a technológia, mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében, megfelelő és eredményes együttműködés másokkal, a csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben, a társak erősségeinek felhasználása a közös cél eléréséért, szövegértés és beszédértés, gondolatok kifejezése vizuális eszközökkel, mozgásfejlesztés, finommotorika, auditív és vizuális figyelem, emlékezet.

A tanulók nagyon élvezték a digitális munkát, az alkotó munka örömét, az önállóságot a digitális eszközök kezelésében. Feladataik elvégzését képességeikhez mérten, differenciálva segítettük. A mese feldolgozása rendkívül alapos, magas színvonalú volt, számtalan eszköz és lehetőség igénybe vételével történt.

A Digitális Témahét hozadéka

Tanulóknak:

 • kialakítottuk tanulóinkban az információszerzés igényét
 • stratégiákat adtunk az információszerzés lehetséges formáira
 • felhívtuk figyelmüket az internet és közösségi oldalak veszélyeire
 • együttműködési, metakognitív képességeiket fejlesztettük
 • közösséget építettünk
 • önértékelésüket, önbecsülésüket fejlesztettük
 • egymás pozitív értékelésére buzdítottuk őket
 • sérülésüknek megfelelő feladatokkal, szoftverekkel kínáltuk meg őket, ezzel pozitív élményhez juttatva a tanulókat
 • megismertük új arcukat, a hallgatag, visszahúzódó tanulók is lelkesen motiváltan kapcsolódtak be a témahétbe

Szülőknek:

 • a szülőkkel való kapcsolattartás formáit bővítettük
 • pozitív élményhez jutattuk őket gyermekükkel kapcsolatban
 • minden résztvevő szülő és testvér pozitívan nyilatkozott a projekthétről, a zárónapról
 • testvérek elviszik hírünket a többségi iskolákba

Pedagógusoknak:

 • ötletbörzét tartottunk, ahol az általunk ismert, szerintünk ól használható szoftvereket, alkalmazásokat bemutattuk kollégáinknak
 • egész héten folyamatos volt a kutató munka, az együttműködés a munkaközösség tagjai között,
 • módszertárunk jelentősen bővült
 • IKT kompetenciáink tovább fejlődtek

A munkaközösség egyhangú véleménye, hogy nagyon hasznos, élvezetes volt a projekt megvalósítása, szívesen részt veszünk a következő Digitális Témahét rendezvénysorozatában is.

Alkalmazott eszközök, szoftverek, alkalmazások:

 • Smart Notebook
 • LearningApps.org
 • Youtube.com
 • fényképező
 • videófelvevő
 • hangfelvétel diktafonnal, telefonnal, tablettel
 • tablet
 • laptop
 • SMART interaktív tábla
 • SMART interaktív asztal
 • okos telefon
 • TAGUL - WORD CLOUD ART
 • Jigsaw Planet
 • Word Search Maker
 • Gmail.com
 • Google.hu
 • Facebook
 • Sulinet
 • Paint
 • bighugelabs.com
 • sway.com

Szabadiné Kovács Ágnes

munkaközösség vezető

Megvalósítók:

alsós munkaközösség tagjai

Horváth-Somogyi Zsuzsanna

gyógypedagógus / osztályfőnök 1. o.

Müller Anita

gyógypedagógus / oszt. főnök helyettes 1. o.

Szabadiné Kovács Ágnes

gyógypedagógus / osztályfőnök 2. o.

munkaközösség vezető, a projekt koordinátora

Mertesz Anett

gyógypedagógus/ oszt. főnök helyettes 2. o.

Porthné Tölgyesi Dóra

gyógypedagógus / osztályfőnök 3. o.

Rendesné Vezér Andrea

tanító / oszt. főnök helyettes 3. o.

Rittlingerné Csibi Kinga

gyógypedagógus / osztályfőnök 4. o.

Belánné Kovács Beáta

gyógypedagógus / oszt. főnök helyettes 4.o.

Litterné Németh Andrea

rajztanár / óraadó

Schindl Anikó

gyógypedagógus / óraadó

Kiss Zsuzsanna

gyógypedagógiai asszisztens

Brechler Zoltánné

gyógypedagógiai asszisztens